Verhuurvoorwaarden

De huur wordt aangegaan op de hierna vermelde voorwaarden, behoudens schriftelijk door ons aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen.

 

 

1. Duur van de huur

a) de huur gaat in op de in het contract vermelde datum en in ieder geval: 

  • ofwel op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde materieel en toebehoren in ontvangst neemt. 
  • ofwel op het ogenblik dat het gehuurde aan een door de huurder aangestelde transporteur is overhandigd.

 

Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de verhuurder of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of zijn gevolmachtigde aanwezig is voor de in ontvangst name. Zo niet is de verhuurder naar zijn keuze gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen, dan wel het goed af te leveren op de afgesproken plaats.

 

De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven.

 

Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. tijdstip van aflevering zijn slechts indicatief en leveren alleszins geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadeloosstelling. De huurder kan de verbreking van het contract vragen mocht de aflevering nog niet gebeurd zijn na vijf werkdagen, te rekenen vanaf de voorziene datum van aanvang van de huur zoals vermeld op het contract.

 

b) de huur eindigt: 

  • in geval uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd aangegaan, op de overeengekomen datum. 
  • in geval een vermoedelijke einddatum of duur is opgegeven eindigt de huur enkel op die datum mits de huurder dit schriftelijk via fax, e-mail of aangetekende post meldt aan de verhuurder uiterlijk 8 werkdagen voor de vermoedelijke einddatum. 
  • Nochtans heeft de verhuurder het recht, wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, of wanneer de vermoedelijke huurtijd wordt overschreden, om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits bericht per aangetekende brief, fax- of e-mail tenminste een week vooraf. 

 

De termijn van een week gaat in de dag nadat de aangetekende brief ter post is afgegeven, of de fax of mail werd verzonden, en eindigt op diezelfde dag één week later, Deze laatste dag is nog inbegrepen in de opzegtermijn., Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.

 

c) Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde goed terug ter beschikking te stellen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen, zonder een beroep op de Rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle kosten zoals b.v. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag, met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding op te vorderen.

 

d) De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

 

 

2. Risico

a) De huurder is verantwoordelijk voor het bezit en elk gebruik van het materieel dat hij enkel zal aanwenden voor de doeleinden waarvoor de constructeur het heeft bestemd. De huurder is verantwoordelijk voor de wettelijk verplichte controles opgelegd door het ARAB inzake hijs- en hefwerktuigen. De huurder mag het materieel niet zelf verplaatsen. Indien hij dit toch doet of zelf een transporteur aanstelt draagt hij de volledige verantwoordelijkheid voor het gehuurde materieel en kan hij de verhuurder nooit verantwoordelijk stellen voor desgevallend ongepast vervoer en daaruit voortvloeiende schade.

 

De huurder en zijn afgevaardigde verbinden zich ertoe de verhuurder binnen 24 uur op de hoogte te brengen van volgende feiten: - diefstal van het gehuurde voorwerp; - beschadiging door derden of door hemzelf. - rechterlijk beslag, of beslaglegging door schuldeisers; - faling, Wco

 

b) De verhuurder levert het materieel af in goede staat van werking. Elk zichtbaar gebrek dient op straffe van verval bij de aflevering aan de verhuurder te worden gemeld. Wanneer de in ontvangstneming door de huurder niet is gebeurd en de verhuurder geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot niet aflevering van het materieel, dient de huurder eventueel protest in te brengen per aangetekende brief of fax, die op straffe van verval verzonden dient te worden uiterlijk 24 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. De huurder aanvaardt dat, indien hij niet aanwezig was op het afgesproken tijdstip van de ter beschikking stelling, hij om die reden de bewijslast opneemt dat de deficiëntie of de schade niet is ontstaan na de aflevering.

 

c) De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde in dezelfde staat als hij het heeft ontvangen. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste zin (daarin o.m. en enkel ten titel van voorbeeld elke huurderving ingevolge onbruikbaarheid voor de duur van enige herstelling welke de verhuurder moet doorvoeren), zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Gelet op de noodwendigheden van het bedrijf is het de verhuurder niet steeds mogelijk het materieel dat wordt teruggegeven onmiddellijk te controleren. De huurder aanvaardt om die reden dat de verhuurder na in ontvangst name van het materieel over een redelijke termijn beschikt in verhouding tot de omvang en het aantal stuks teruggebracht materieel. Termijn welke alleszins niet korter is dan 5 werkdagen ingaande op de eerste dag volgend op de teruggave van het materieel, om deze te controleren op andere dan op eerste zicht zichtbare schade, en hierover aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. Hij doet dit per aangetekende brief, fax- of e-mail, waarin de huurder uitgenodigd wordt, binnen een tijdspanne van 5 werkdagen, de schade op de maatschappelijke zetel van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van die termijn, niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

 

d) De huurder is over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden of zichzelf zou veroorzaken en hij zal zijn verzekeringsmaatschappij Burgerlijke Aansprakelijkheid van het gebruik van het materieel op de hoogte brengen en dit ten laatste bij de ontvangst ervan. Op het eerste verzoek van de verhuurder zal hij de identiteit van de verzekeraar kenbaar maken en de bevestiging voorleggen dat de premies betaald zijn. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.

 

e) Ingeval de huurder bij het beëindigen van de huurperiode het gehuurde niet kan terugbezorgen aan de verhuurder wegens verlies, diefstal of totale vernieling, is hij aan de verhuurder de nieuwwaarde op datum van verlies, diefstal of totale vernieling verschuldigd, rekening houdend verlies, diefstal of totale vernieling.

 

f) Verzekering: de verhuurder heeft het materieel laten verzekeren tegen machinebreuk en diefstal. Op heden zijn de vrijstellingen per schadegeval als volgt: voor schade 1.500 Euro en voor diefstal 5.000 Euro. Voornoemde verzekering beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van de huurder t.o.v. de verhuurder en diens verzekeraar.

 

 

3. Huurprijs en betalingsvoorwaarden

a) De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. Voor de berekening van de huurprijs wordt er forfaitair rekening gehouden met een normale werktijd van: 8u per dag; 40u per week en 160u per 4 weken. Voor de berekening van de extra dagen na de periode van een week of 4 weken, wordt de weekprijs gedeeld door 5 of de 4-wekenprijs gedeeld door 20 en vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen. Er wordt geen korting toegestaan indien de effectieve werktijd korter is dan de forfaitaire. Indien de effectieve werktijd de forfaitaire overtreft, dan zal de huurprijs verhoogd worden pro-rata van de supplementaire uren. Hiervoor wordt er voortgegaan op de door de urenteller van de machine aangegeven tijd. Als het einde van de huur net voor een feestdag valt of net voor een week end dan wordt de huur verlengd met de betreffende feestdag of het week end.

 

Brandstof en smeermiddelen zijn niet in de huurprijs begrepen. Vervoer-, laad- en loskosten zijn te laste van de huurder. Alle prijzen zijn exclusief btw.

 

Indien de omstandigheden doen vermoeden dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen (faling, vertraging van betalingen, enz.) dan heeft de verhuurder het recht, op kosten van de huurder, het gehuurde materieel en toebehoren terug te halen, waar het zich ook bevindt en er onmiddellijk terug over te beschikken. De huurder zal onder geen enkel voorwendsel een beroep kunnen doen op geleden schade zoals bijvoorbeeld winstderving e.d.

 

c) De facturatie gebeurt wekelijks. Enkel indien de verhuurder dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard zal de facturatie maandelijks gebeuren.

 

d) Alle bedragen die de huurder aan de verhuurder verschuldigd is, worden vanaf de datum van eisbaarheid van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een rente van 10 % per jaar. Bovendien dient, bij gebreke aan betaling uiterlijk 15 dagen volgend op datum van het eisbaar worden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele en onherleidbare schadevergoeding te worden betaald van 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van 125,00 Euro en een maximum van 2.500 Euro. Een gelijkwaardige vergoeding (10% op de uit te keren bedragen) geldt ten overstaan van de huurder indien de verhuurder in gebreke blijft de aan de huurder toekomende bedragen uit hoofde van borgstelling terug te bezorgen binnen de 30 dagen volgend op het beëindigen van de overeenkomst, behoudens in geval van betwisting omtrent de naleving door de huurder van zijn verplichtingen.

 

e) De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de verhuurder bij ontvangst.

 

f) Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de week na haar datum.

 

 

4. Richtlijnen voor het gebruik

Onder herinnering van hetgeen onder 2 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen, die hij dient na te leven met in achtneming van aard en type van het gehuurde toestel : - de huurder is ertoe verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen. - hij dient degelijke brandstoffen te gebruiken; - hij dient het materiaal in goede werkcondities te gebruiken zoals bijvoorbeeld het zuiver houden van luchtfilters. - hij dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur. De huurder dient in te staan voor het vermijden van hinder e.d. Vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het gebruik ervan meebrengen, zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen, enz… Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard. - De huurder is verplicht alle wettelijk of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.

 

 

5. Borgsom

De huurder dient een som vooruit te betalen als waarborg. Als dag van eisbaarheid geldt de dag waarop de huur ingaat. De borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de huurder te dekken. Zij moet betaald worden bij het afsluiten van het contract. Zij mag nooit worden beschouwd als een voorschot op de huur en moet pas aan de huurder worden teruggegeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. De waarborg geeft nooit recht op intresten. Een eventuele teruggave geldt nooit als afstand van enig recht van de verhuurder. De borgsom bedraagt 5.000 Euro per eenheid materieel, tenzij een andersluidende overeenkomst werd afgesloten.

 

 

6. Allerlei bepalingen

a) Het is de huurder verboden al dan niet kosteloos volledig of gedeeltelijk onder te verhuren of de huur volledig of gedeeltelijk over te dragen, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 

b) De huurder is steeds verplicht de huurder toegang te verlenen tot de plaats waar het materieel zich bevindt. Onze verhuuractiviteit beperkt zich tot het Benelux grondgebied.

 

c) Wanneer onderhoud of herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient dit onmiddellijk aan de verhuurder gemeld te worden. De verhuurder voert de werkzaamheden zo spoedig als mogelijk uit. De verhuurder is gerechtigd op elk ogenblik het gebruik en de toestand van het gehuurde te controleren. De huurder heeft geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking voor onderhoud en/of herstel in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. In geval de verhuurder het gehuurde goed niet binnen een redelijke termijn kan herstellen, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de huurprijs gedurende de periode dat het goed voor herstel heeft stilgelegen. Dit alles voor zover wettelijk is toegelaten. De huurder mag geen onderhoud of herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren door derden, Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of daden van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald.

 

d) Vervoer. In geval de huurder ervoor opteert het vervoer door de verhuurder of een door de verhuurder aangestelde vervoermaatschappij te laten uitvoeren, wat gezien de specificiteit van huurmaterieel aangewezen is, aanvaardt hij het volgende: - Bij het afhalen op de werf, moet het materieel gemakkelijk te bereiken zijn en klaar staan voor het afhalen; - bij het leveren of afhalen op de werf, wordt er een kwartier gratis wachttijd voorzien. Wordt deze tijd overschreden, dan zal ieder kwartier aangerekend worden aan het op dat ogenblik geldende uurloon; - De verhuurder beschikt na het einde van de huurperiode, en nadat hij door de huurder in kennis is gesteld van de afhaaldatum, over 5 werkdagen om het materieel af te halen. Gedurende deze termijn moet de huurder instaan voor de veilige bewaring van het materieel als een goed huisvader, en blijft het risico overeenkomstig artikel 2a bij de huurder. Indien om welke reden ook de termijn van 5 werkdagen door de verhuurder zou worden overschreden, verbindt de huurder er zich niettemin toe het materieel ook na deze termijn te bewaren als een goed huisvader. De verhuurder kan schade daterende van na deze termijn niet meer verhalen op de huurder, voor zover de huurder aantoont dat de schade effectief na het verstrijken van de termijn werd aangebracht.

 

 

7. Ontbinding van de huur

a) Het niet huren van het materieel op de afgesproken datum of niet-in ontvangstneming ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd, of over de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.

 

b) Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt tengevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar buiten de Benelux, niet-betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden, enz. is de huurder tenminste verplicht, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of voor de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken, onverminderd het recht van de verhuurder om een hogere vergoeding te vorderen in geval de reële schade hoger ligt.

 

 

8. Bevoegdheid

Alle vorderingen in rechte in verband met de verhuurcontracten vallen onder de rechtsmacht van de Belgische rechter en de bevoegdheid van de rechtbanken van onze zetel. Wij houden ons echter het recht voor vorderingen in rechte aanhangig te maken voor de rechter die bevoegd zou zijn zonder toepassing van dit beding

Onze merken

Screenpod
Gipo
Powerscreen
Terex Ecotec
Willibald
Zemmler